Hva er Radon? - Radonmannen

Hva er Radon?

Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes i berggrunnen. Ute i naturen vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når radongassen siver inn i bygninger og konsentreres i innemiljøet.
test2
Radon i innemiljøer øker risikoen for lungekreft. Risikoen bestemmes av hvor lang tid man utsettes for radon og hvor høyt radonnivået er. I skoler, barnehager og utleieboliger, som er omfattet av strålevernforskriften, stilles det tydelige krav til radonnivåene. Når det gjelder andre boliger og bygninger, anbefaler Statens strålevern at de skal ha så lave radonnivåer som praktisk mulig – og innenfor anbefalte grenseverdier.
 
Å måle radon er enkelt – og dersom radonnivåene er for høye, finnes det flere effektive radonreduserende tiltak. Les mer om radonmåling her.
 

Slik dannes radon

Naturlige radioaktive stoffer som uran, finnes i varierende grad i berggrunn og jordsmonn. Når uran brytes ned, dannes nye radioaktive stoffer, deriblant radium og radon. Radon er en edelgass med liten evne til å binde seg til faste stoffer. Det fører til at radon lett unnslipper materialer og frigjøres til luft.
 

Kilder til radon

Byggegrunnen er den viktigste kilden til forhøyde radonkonsentrasjoner i bygninger. Radon dannes naturlig i berggrunnen og siver inn gjennom sprekker og utettheter mellom byggegrunnen og bygningen. Vann fra borebrønner i fast fjell kan inneholde høye konsentrasjoner av radon, og ved bruk av vann til dusj, oppvaskmaskin og lignende vil radon frigjøres i luften. Bruk av stein som byggemateriale kan bidra til radon i inneluft, men i Norge er dette sjelden en kilde til radon. Tilkjørte masser, som f.eks. pukk og grus i byggegrunnen, kan likevel bidra til radon-problemer i områder som ellers er lite utsatt.


Hvorfor er konsentrasjonen av radon høy i Norge?

Viktige faktorer som påvirker radonkonsentrasjonene i inneluft, er bygningens konstruksjon og tetthet mot byggegrunnen, ventilasjonen i bygget, geologiske forhold og klima. Norsk klima med oppvarming av bygninger i vinterhalvåret fører til at varm luft stiger opp og at et undertrykk dannes i de nederste etasjene. I en bygning som ikke er tett mot byggegrunnen, og der det er trykkforskjell mellom luften i grunnen og inneluften, vil radonholdig jordluft kunne strømme inn og gi forhøyede konsentrasjoner av radon i inneluften. Områder med løsmasser og berggrunn som inneholder radiumrike bergarter, som f.eks. alunskifer, granitter og pegmatitter, vil kunne medføre svært høye radonnivåer innendørs.
 

Måleenhet for radon

Radonkonsentrasjon i luft benevnes med enheten becquerel per kubikkmeter luft (Bq/m3), og i vann med becquerel per liter vann (Bq/l, eventuelt kBq/m3).
 

Becquerel

Radioaktive stoffer er ikke stabile. De sender ut energi i form av stråling – samtidig som nye stoffer dannes. Prosessen kalles radioaktiv nedbryting (henfall) og kan ikke stanses eller påvirkes. Én becquerel (Bq) er definert som ett henfall per sekund.
 
Kontakt oss i dag
Epost
Telefon
Postnummer
Hva gjelder henvendelsen?

Vi lagrer informasjon om deg slik at vi kan kontakte deg og sende deg relevant innhold per epost. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. Les mer om vår personvernpolicy her.
Følg oss
Følg oss på facebook
Følg oss på google+
Følg oss på twitter
Motta nyttig informasjon fra oss
Epost*
Kundesenter
radonmannen
63 81 60 00
post@radonmannen.no

POST OG BESØKSADRESSE:
Radonmannen AS
Storgata 14
2000 Lillestrøm

Org. nr 998 384 125 MVA